Regenerativt Norge

Regenerativt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for regenerativt og helhetlig landbruk

Regenerativt Norge er et samhandlingsorgan som har som formål å tilrettelegge for økt forståelse for regenerativt landbruk for bønder, forbrukere, organisasjoner og næringsliv. Vi er selv bønder og rådgivere, og har over de siste ti årene jobbet tett med bønder, organisasjoner, beslutningsmyndigheter og næringsliv for å utvikle og tilrettelegge for en regenerativ utvikling av landbruket og har vært del av et internasjonalt nettverk innen utviklingen av det regenerative landbruket. Vi er ikke en utførende part men et samhandlingsorgan som samarbeider med en rekke aktører med lang erfaring og fartstid innen regenerativt landbruk nasjonalt og internasjonalt. 

Regenerativt Norges formål er å kvalitetssikre, kommunisere og koordinere slik at nye interesserte trygt kan begynne sin prosess med regenerativt landbruk og bygge opp igjen jorda og vår relasjon til den.

 

 

Hvordan vi arbeider:

Verden står i dag overfor svært komplekse utfordringer. Vår utfordring som mennesker er å finne de rette verktøy til å gjenskape et rikt og levende landskap og lokalsamfunn til beste for oss selv og våre etterkommere i all framtid. Det er bærekraft og regenerativ handling i et nøtteskall.

Vårt viktigste verktøy er rammeverket Holistic Management, som regnes av mange som selve nøkkelen til et regenerativt landbruk. Navnet kan oversettes til «helhetlig drift og forvaltning». Holistic Management er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien inn i alle deler av driften.

Dette betyr at vi lettere kan ta valg som er med å regenererer jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet

 

Regenerativt Norges vedtekter
Årsmelding 2021
Årsregnskap 2021

Protokoll fra årsmøte 2022

Årsmelding 2022

Protokoll fra Ekstraordinært Generalforsamling 2023

Vårt formål

 • Vi samler folk, virksomheter, kunnskap og inspirerende praksis som bidrar til høyeste mulige vitalitet i økosystemene.
 • Vi arbeider for et effektivt og lønnsomt landbruk som beriker jordsmonnet og naturgrunnlaget for framtidige generasjoner.
 • Hensynet til livskvalitet og det mellommenneskelige skal alltid ivaretas.
 • Vi styrker kunnskapen om regenerativt landbruk i det norske samfunnet.
 • Vi deler verktøy, modeller, kunnskap og erfaring som gir bonden de beste forutsetninger for å oppnå naturgrunnlagets optimale funksjon og helse.
 • Vi overvåker og dokumenterer effekter på økosystemprosessene for å kunne opprettholde en regenerativ utvikling over tid.
 • Vi bruker Holistic Management som rammeverk for måloppnåelse, og er kontaktpunkt for Savory Institute i Norge.

Hva vi gjør

Regenerativt Norge jobber med følgende:

 

 • Hva innebærer regenerativt landbruk: Vi arbeider for økt forståelse rundt definisjonen av regenerativt landbruk som handler om et regenerativt resultat, fremfor kun bruk av prinsipper og bestemte metoder.

 • Holistic Management: Vi promoterer Holistic Management ved å legge til rette for kursing, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 • EOV: Vi arbeider med EOV, Savory’s overvåkingsprotokoll for grasmark i regenerativt landbruk , hvor man måler økologisk vitalitet som en indikator på regenerativitet i landbruket. Vi utdanner nå landbruksrådgivere og bønder over hele landet i denne metodikken.

 • Måling av regenerativ åker: Vi arbeider med å utvikle en variant av EOV som kan måle regenerativitet på åkermark.

Prosjekter:

Våre samarbeidspartnere

Regenerativt Norge samarbeider med aktører innen landbruk, miljøvern, forvaltning og næring. Hvis du eller din organisasjon ønsker å samarbeide med oss, ta kontakt og la oss sammen finne ut hvordan vi kan gjøre hverandre bedre.

Styret

Hellek Berge

Nestleder/økonomiansvarlig

Maud Grøtta

Styremedlem

Anders Lerberg Kopstad

Styreleder / Fagansvarlig Holistic Management

Rådet

Regenerativt Norge er en forening som ønsker en bred og grunnleggende tilnærming til fagfeltet regenerativt landbruk. Rådet er foreningens arbeidsorgan hvor personer som brenner for å fremme  forståelse og utbredelsen av regenerativt landbruk møtes for å utvikle foreningens virke. Rådet består av personer med ulik kompetanse og bakgrunn, som fyller de behov en liten uavhengig forening trenger. Rådets størrelse og sammensetning vil variere ut fra saker og prosjekter foreningen arbeider med. Felles for rådsmedlemmene er tett kontakt med landbruket, enten som bønder eller rådgiver eller begge, og som viser en helhetlig forståelse av landbrukets kompleksitet. Rådet kan romme opp til 15 personer og nye kandidater til rådet kan fremmes ved hvert rådsmøte ettersom foreningens formål skal møtes. Vervet er frivillig og uten fast godtgjøring for møter i foreningen.

Rådet bygger nettverk, iverksetter samarbeidsprosjekter på tvers av landbruksnæringen, arbeider med formidling, informasjonsarbeid og kompetanseheving på ulike arenaer mm.

 

Det sittende rådet består av:

 

Hellek Berge

Maud Grøtta

Tor Jørgen Haagensli

Ingrid Gauslaa Hårstad

Trond Ivar Qvale

Camilla Skjerve-Gordley

Ulf Ullring

Mari Sandsund

Dayton Skjerve-Gordley

Rebekka Bond

Anders Lerberg Kopstad

Ønsker du å vite mer om rådet eller bidra inn i arbeidet: Ta kontakt med; post@regenerativtnorge.no

Støtt Regenerativt Norge sitt arbeid

Vi organiserer og støtter utviklingen av regenerativt landbruk. Ved å støtte oss bidrar du til å formidle kunnskapen om fremtidens landbruk.

#698305

Ønsker du å bli støttemedlem?

Send en e-post med fullt navn, e-post og adresse til hellek(@)regenerativtnorge.no.


Et støttemedlemskap koster kr 250,- pr år. Midlene foreningen mottar fra støttemedlemmene vil i 2021 og 2022 bli brukt på utvikling av organisasjonen, slik at vi kan formidle kunnskap om regenerativt landbruk til flere. Midlene vil ikke bli brukt til lønn, men til å dekke driftsutgifter, utvikling av informasjonsmateriale og innkjøp av utstyr til EOV. Medlemskapet gir deg møte- og talerett på årsmøtet, samt muligheten til å fremme saker til årsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.