Regenerativt Norge

Regenerativt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for regenerativt og helhetlig landbruk

Regenerativt Norge er et samhandlingsorgan som har som formål å tilrettelegge for økt forståelse for regenerativt landbruk for bønder, forbrukere, organisasjoner og næringsliv. Vi er selv bønder og rådgivere, og har over de siste ti årene jobbet tett med bønder, organisasjoner, beslutningsmyndigheter og næringsliv for å utvikle og tilrettelegge for en regenerativ utvikling av landbruket og har vært del av et internasjonalt nettverk innen utviklingen av det regenerative landbruket. Vi er ikke en utførende part men et samhandlingsorgan som samarbeider med en rekke aktører med lang erfaring og fartstid innen regenerativt landbruk nasjonalt og internasjonalt. 

Regenerativt Norges formål er å kvalitetssikre, kommunisere og koordinere slik at nye interesserte trygt kan begynne sin prosess med regenerativt landbruk og bygge opp igjen jorda og vår relasjon til den.

Regenerativt Norges vedtekter
Årsmelding 2021
Årsregnskap 2021
Protokoll fra årsmøte 2022

Vårt formål

 • Vi samler folk, virksomheter, kunnskap og inspirerende praksis som bidrar til høyeste mulige vitalitet i økosystemene.
 • Vi arbeider for et effektivt og lønnsomt landbruk som beriker jordsmonnet og naturgrunnlaget for framtidige generasjoner.
 • Hensynet til livskvalitet og det mellommenneskelige skal alltid ivaretas.
 • Vi styrker kunnskapen om regenerativt landbruk i det norske samfunnet.
 • Vi deler verktøy, modeller, kunnskap og erfaring som gir bonden de beste forutsetninger for å oppnå naturgrunnlagets optimale funksjon og helse.
 • Vi overvåker og dokumenterer effekter på økosystemprosessene for å kunne opprettholde en regenerativ utvikling over tid.
 • Vi bruker Holistic Management som rammeverk for måloppnåelse, og er kontaktpunkt for Savory Institute i Norge.
Vårt arbeide forener FNs bærekraftsmål med praktisk anvendelig strategi som fungerer for landbruket der det er.  En sunt jordsmonn er grunnlaget for å adressere  13 av FNs 17 bærekraftsmål. Ut av jorden springer alt liv og et regenerativt landbruks formål er å gjøre jorda bedre gjennom måten vi bruker den.

Hva vi gjør

Regenerativt Norge jobber med følgende:

 

 • Hva innebærer regenerativt landbruk: Vi arbeider for økt forståelse rundt definisjonen av regenerativt landbruk som handler om et regenerativt resultat, fremfor kun bruk av prinsipper og bestemte metoder.

 • Holistic Management: Vi promoterer Holistic Management ved å legge til rette for kursing, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 • EOV: Vi arbeider med EOV, Savory’s overvåkingsprotokoll for grasmark i regenerativt landbruk , hvor man måler økologisk vitalitet som en indikator på regenerativitet i landbruket. Vi utdanner nå landbruksrådgivere og bønder over hele landet i denne metodikken.

 • Måling av regenerativ åker: Vi arbeider med å utvikle en variant av EOV som kan måle regenerativitet på åkermark.

Prosjekter:

Vår arbeidsmetode

Verden står i dag overfor svært komplekse utfordringer. Vår utfordring som mennesker er å finne de rette verktøy til å gjenskape et rikt og levende landskap og lokalsamfunn til beste for oss selv og våre etterkommere i all framtid. Det er bærekraft og regenerativ handling i et nøtteskall.

 

Vårt viktigste verktøy er rammeverket Holistic Management, som regnes av mange som selve nøkkelen til et regenerativt landbruk. Navnet kan oversettes til «helhetlig drift og forvaltning». Holistic Management er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien inn i alle deler av driften.

 

Dette betyr at vi lettere kan ta valg som er med å regenererer jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet

Nettverk for Holistic Management i Norge

Hundrevis bønder i Norge har over de siste årene gjennomført opplæring i rammeverket Holistic Management. For å skape et godt samarbeids miljø  har  Regenerativt Norge laget et kart hvor de som ønsker kan registere seg og enklere komme i kontakt med hverandre og utveksle erfaring.
 
HM-kursene utgjør til sammen 9-10 dager og dekker følgende moduler: Helhetlig økonomi og driftsplanlegging, beite og landskapsplanlegging, og økosystem monitorering.
 
Har du gjennomført HM-kursene og ønsker å bli registrert i kartet? Fyll ut skjemaet her.
Grunnlaget for en regenerativ drift begynner med en helhetlig forståelse av hvordan landskapet. økonomien og mellommenneskelige relasjoner henger sammen. Holistic Management er et gjennomprøvd planleggingsverktøy for en helhetlig forvaltning som løfter mennesket, økonomien og økosystemet samtidig. Holistic Management har blitt utviklet gjennom 40 år i samarbeid med jordbrukere og naturforvaltere verden rundt.

Formålet med driftsplanverket Holistic Management er å styrke livskvaliteten til bonden, samtidig som man oppnår høyest mulig vitalitet i økosystemet man jobber innenfor – både i dag og i fremtiden. Høyest mulig vitalitet i økosystemet skal gi økt produksjon av jordbruksvarer, som en del av et velfungerende landskap med et rikt naturmangfold. 

Våre samarbeidspartnere

Regenerativt Norge samarbeider med aktører innen landbruk, miljøvern, forvaltning og næring. Hvis du eller din organisasjon ønsker å samarbeide med oss, ta kontakt og la oss sammen finne ut hvordan vi kan gjøre hverandre bedre.

Styret

Hellek Berge

Nestleder/økonomiansvarlig

Maud Grøtta

Styremedlem

Anders Lerberg Kopstad

Styreleder / Fagansvarlig Holistic Management

Rådet

Dayton Skjerve-Gordley

Trond Qvale

Ulf Ullring

Mari Sandsund

Tor Jørgen Haagensli

Rebekka Bond

Camilla Skjerve-Gordley

Ingrid Gauslaa Hårstad

Støtt Regenerativt Norge sitt arbeid

Vi organiserer og støtter utviklingen av regenerativt landbruk. Ved å støtte oss bidrar du til å formidle kunnskapen om fremtidens landbruk.

#698305

Ønsker du å bli støttemedlem?

Send en e-post med fullt navn, e-post og adresse til hellek(@)regenerativtnorge.no.


Et støttemedlemskap koster kr 250,- pr år. Midlene foreningen mottar fra støttemedlemmene vil i 2021 og 2022 bli brukt på utvikling av organisasjonen, slik at vi kan formidle kunnskap om regenerativt landbruk til flere. Midlene vil ikke bli brukt til lønn, men til å dekke driftsutgifter, utvikling av informasjonsmateriale og innkjøp av utstyr til EOV. Medlemskapet gir deg møte- og talerett på årsmøtet, samt muligheten til å fremme saker til årsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.