Regenerativt Norge

Regenerativt landbruk

Landbruket er den aller største forvalteren av verdens landressurser, samtidig ser vi  globalt at måten vi produserer mat og fiber bidrar til flere tonn erosjon av matjord enn tonn med mat. Noen land opplever ekstreme tørker med påfølgende gress og skogbranner. Andre steder opplever flom og ekstremnedbør.  

De økonomiske forutsetningene for å produserer mat er svært dårlige. Dette krever handling og løsninger verden ikke tidligere har sett og det krever at hver enkelt tar et ansvar, et ansvar til handling. Vi liker å kalle det bondens nye mandat. Det regenerative landbruket er en fellesbetegnelse for landbrukspraksiser som har utviklet seg som en reaksjon på de utfordringer bønder rundt om i verden nå står ovenfor, og en fellesbetegnelse for all landbrukspraksis som utvikler og forbedrer økosystemhelsen.

 

Livet i jorda er grunnlaget for livet på jorda! Resultatet er målet, og det kan måles.

Med en helhetlig tilnærming kan landbruket samarbeide med naturens prosesser, og imitere naturens egne metoder. Da vil vi i dag og i fremtiden få dekket våre primære behov som ren luft, rent vann, mat og fiber, samt sekundære behov som gir livskvalitet.

Derfor definerer vi det regenerative landbruket som:

Å muliggjøre høyeste tenkelige vitalitet i økosystemene, samtidig som menneskelige behov tilfredsstilles effektivt.

Et regenerativt landbruk handler om å:

Et regenerativt landbruk handler om å:

Regenerativt landbruk

For bonden

I regenerativt landbruk blir landskapet, matjorda, bygda og livet rikere og økonomien mer forutsigbar. Jeg som bonde styrer drifta på en måte som sikrer både økonomisk trygghet og livskvalitet, basert på naturgrunnlaget og nærmiljøet. Jeg finner de beste løsningene og sparer penger ved å ta i bruk min og gårdens ressursbase, og kunnskap for å bruke den. Jeg får større trygghet ved å spille på lag med naturen. Det gir stor glede og stolthet når samfunnet betaler en real pris for maten. Bondeyrket gir mening for meg når folk gleder seg over matkvaliteten og legger merke til det rike landskapet som vokser frem i bygda. Den måten jeg driver på nå gir grunnlag for gode liv for de som skal ta over, og kommende generasjoner.

Regenerativt landbruk

For matvarebransjen

Matvarebransjen har stor innvirkning på fremtidens produksjonslandskap i sine valg. Gjennom innkjøp, foredling, pakking, distribusjon og omsetning av mat påvirkes folkehelse, naturmangfold og klima. 

Regenerativt landbruk betyr å levere god, næringsrik og nok mat i tråd med det gamle greske rådet: «la din mat være din medisin». I en verden med helsemessige utfordringer knyttet til bl.a. livsstilsykdommer, vil lite prosessert mat og korte forsyningslinjer kunne representere et konkurransefortrinn for matvarebransjen.

Mat fra regenerativt landbruk forbedrer jordhelse og fruktbarhet fordi det forbruker karbon fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. En framtidsretta matvarebransje med god bærekraftstrategi bringer mat fra slik jord til ditt bord med minimalt klimaavtrykk.

Regenerativt landbruk

For oss alle

Hvilket landskap er det dine matvaner skaper? Hvordan må fremtidens landskap se ut for at vi skal kunne høste både den maten vi trenger men også de økosystemtjenester og klimatiske forutsetninger som kan opprettholde liv i generasjoner fremover?

 

Det er vårt felles ansvar å ta valg som bygger opp en slik fremtid. Som kunde i butikken, som kokk i kantinen, som gjest i restauranten. Når vi handler klær, når vi kjøper tekstiler fra andre land, hvilket landskap er vi med på å skape i de valgene vi tar? Er vi med å støtte opp utarmingen av landskap vi kanskje ikke engang ser, eller er vi med å bygger opp jordas evne til å gi oss, mat, skinn, tekstiler, eller tømmer inn i fremtiden? 

 

Et regenerativt landbruk gjør jorda bedre ved bruk, og det kan måles. Hvilke landskap blir resultatet av dine valg?